GDPR i UK nakon Bregzita

engleska

GDPR i UK nakon Bregzita GDPR i UK nakon Bregzita

Foto: Chris Lawton

Vlada Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i severne Irske nedavno je objavila dokument: „Razmena i zaštita ličnih podataka: Buduće partnerstvo“, koji objašnjava koji će biti osnovni ciljevi politike UK u periodu nakon izlaska iz Evropske unije. Dokument objašnjava obim razmene podataka sa EU i od kolikog je značaja ta razmena za britansku ekonomiju i borbu protiv terorizma i kriminala. Između ostalog, ovaj dokument se bavi pitanjem primene GDPR do i nakon momenta formalnog završetka Bregzita.


Izvor: Vlada UK

Prekogranični protok podataka između UK i EU

Komitet za poslovanje, inovacije i veštine pri Donjem domu britanskog parlamenta je u julu 2016. godine izneo procenu da je oko 43% najvećih digitalnih kompanija osnovano u Velikoj Britaniji. Kompanije koje su predvodnici u digitalnoj ekonomiji prirodno baziraju svoje biznis-modele na prekograničnom protoku podataka. Istraživanje „Digitalni sektor u UK posle Bregzita“ koje je sproveo Froniter Economics za TechUK pokazalo je da čak 75% od celokupnog prekograničnog protoka podataka iz Velike Britanije ide ka zemljama EU. Imajući u vidu ovaj podatak, svaki prekid protoka podataka bi izazvao velike posledice po ekonomiju oba entiteta. Ovaj problem je u velikoj meri elaboriran i u dokumentu Vlade UK.

Razmena ličnih podataka neophodna i za borbu protiv terorizma

Vlada UK naglašava koliki je značaj razmene obaveštajnih podataka sa zemljama EU. Kao primer navodi da je u periodu između oktobra 2014 i septembra 2015, jedinica za finansijske obaveštajne podatke koja radi pri britanskom NCA (National Crime Agency) iz EU primila čak 800 zahteva, što predstavlja više od pola zahteva dostavljenih u posmatranom periodu iz inostranstva. Inače, ovakvi podaci su neophodni za identifikaciju osoba povezanih sa finansiranjem terorističkih aktivnosti, pranjem novca i drugim vidovima finansijskog kriminala.

National Crime Agency | NCA

The National Crime Agency (NCA) is a national law enforcement agency in the United Kingdom which replaced the Serious Organised Crime Agency. The NCA includes the Child Exploitation and Online Protection Centre as an individual command, and parts of the National Policing Improvement Agency.


Video: NCA Promo Izvor: YouTube

UK regulativa

UK je donela svoj zakon o zaštiti ličnih podataka još 1984. godine i to pre nego što je ova oblast bila regulisana evropskom regulativom. Nakon donošenja Direktive 95/46 , Velika Britanija je uskladila svoj zakon sa EU zahtevima, ali je standard zaštite podataka bio čak i veći od onog koji je uspostavljen evropskim propisima. Isto važi i za GDPR u čijem formulisanju je Velika Britanija dala priličan doprinos.

Da li će se GDPR primenjivati u UK i nakon Bregzita?

Dokument Vlade UK naglašava značaj održavanja visokog standarda zaštite podataka o ličnosti, ali i potrebu za balansiranjem između ovog važnog interesa i potrebe za razmenom podataka u poslovne svrhe, kao i u svrhe prevencije i borbe protiv kriminala. Takođe, sve veća globalizacija informacionog prostora nameće i potrebu za globalnom saradnjom.

Sa druge strane, Dokument Vlade UK navodi da će se evropski okvir, uključujući i GDPR, primenjivati sigurno do momenta formalnog nastupanja Bregzita. Šta će se desiti nakon tog momenta još uvek se ne može predvideti. Ipak, Vlada UK je navela da je u obostranom interesu EU i UK da što je moguće ranije uzajamno priznaju regulatorni okvir koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka, kako bi i nakon Bregzita postojao osnov za nesmetani prekogranični protok podataka između dva entiteta.

Više o GDPR na: 

Home Page of EU GDPR

EU GDPR: General Data Protection Regulation

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*