Smernice politike fer korišćenja rominga u EU i EEA

Politika fer korišćenja (Fair Use Policy - FUP)

srbija

Smernice politike fer korišćenja romainga u EU i EEA

Foto: Redd Angelo

Telo evropskih regulatora za elektronske komunikacije (BEREC) objavilo je 27.marta 2017.godine revidirane Smernice za primenu domaćih maloprodajnih cena za korišćenje mobilnih usluga u romingu za korisnike iz zemalja članica EU i Evropskog ekonomskog prostora (EEA).

Smernice politike fer korišćenja (Fair Use Policy – FUP)

Smernice politike fer korišćenja utvrđuju brojna pravila, kao i prava i obaveze korisnika i operatora u odnosu na roming. Pored toga, utvrđena su i prava posebne Komisije za sprovođenje roming regulative koje imaju svrhu procene održivosti ukidanja dodatnih maloprodajnih cena za bilo koju regulisanu roming uslugu u bilo kojoj državi članici EEA (Commission Implementing Regulation-CIR). Pravila se odnose na regulaciju brojnih pitanja kao što su:  ukidanje dodatnih maloprodajnih naplata kod rominga (RLAH), politika fer korišćenja, primena pretplate, transparantnost i mehanizam kontrole, zadaci nacionalnih regulatornih agencija i rešavanje sporova, pripejd dopune, nenamerni roming, usluge sa dodatom vrednošću, i drugi. 

Fair Use Policy – FUP

Politika fer korišćenja je usvojena sa ciljem da se odrede uslovi i obaveze operatorima za pružanje regulisane maloprodajne roming usluge po domaćoj ceni i pod istim uslovima kao kada se takve usluge koriste u matičnoj mobilnoj mreži. Pri ovome treba imati u vidu da uslovi u romingu i na domaćem tržištu nisu u potpunosti identični i da su zbog određenih specifičnosti uvedena dodatna pravila, koja su u nastavku objašnjena.

Pored ovog osnovnog principa, FUP propisuje i druge uslove koji treba da spreče mogućnost pojave zloupotreba od strane krajnjih korisnika, nepravilnog korišćenja ili korišćenja usluga rominga u druge svrhe. FUP propisuje i kontrolni mehanizam koji se zasniva na analizi objektivnih indikatora, merama za zaustavljanje organizovane preprodaje SIM kartica, kao i ograničenja kod otvorenih paketa i pripejd pretplate.

Regularni rezidenti i stabilne veze

Smernice politike utvrđuju pravilo da operator rominga treba da obezbeđuje regulisane roming usluge po važećoj domaćoj ceni samo za one korisnike koji su „regularni rezidenti“ sa stalnim prebivalištem ili koji imaju „stabilne veze“ sa državom roming operatora. Dokument takođe definiše šta se smatra „stabilnom vezom sa državom članicom“ sa listom mogućih situacija poput: stalnog radnog odnosa, definisanog radnog vremena, druge situacije kao što su penzioneri ili otpušteni radnici, koji često i značajno prisustvuju u državi članici EEA-a, i drugo.

Kako bi se osiguralo da usluge maloprodajnog rominga ne podležu zloupotrebama ili nepravilnom korišćenju, a naročito kada nisu u pitanju periodična putovanja korisnika, operatori rominga treba da utvrde mesto boravka roming korisnika ili njihove stabilne veza u zemlji koju posećuju. U tu svrhu, pružalac usluga rominga bi trebao da raspolaže sa dokazima o mestu prebivališta ili stabilnim vezama na način koji je transparentan za sve korisnike i pod nadzorom nacionalnog regulatornog tela (NRA).

Kontrolni mehanizam i objektivni indikatori

U cilju sprečavanja zloupotrebe ili nepravilnog korišćenja regulisanih roming usluga nakon što korisnici periodično putuju u EEA, smernice propisuju da pružaoci roaminga mogu primeniti mehanizme kontrole zasnovane na objektivnim indikatorima. CIR je odabrao dva tipa indikatora koje operator može koristiti kako bi identifikovao eventualne rizike od zloupotrebe ili nepravilne upotrebe, i to: preovlađujuća domaća potrošnja i prisustvo i potrošnja u romingu.

CIR propisuje da objektivni indikatori mogu uključiti mere za utvrđivanje da li korisnici imaju dominantnu potrošnju u domaćoj mreži ili prisustvo u domaćoj mreži preovlađuje u odnosu na prisustvo u drugim državama članicama Unije. Odnosno, bilo koji od ova dva indikatora mogu se smatrati dokazom o tome da li ima ili nema zloupotrebe ili nepravilnog korišćenja regulisanih maloprodajnih usluga rominga. Ove indikatore treba posmatrati kumulativno u vremenskom periodu od najmanje 4 meseca u skladu sa uslovima FUP-a.

CIR ne opisuje šta se smatra pod „preovlađujućom“ domaćom potrošnjom ili „prisustvom. S obzirom na uobičajeno značenje pojma, BEREC smatra da se preovlađujuća domaća potrošnja dešava ako više od 50% mobilnih usluga bude potrošeno na domaćem nivou u okviru perioda posmatranja. Isto važi i za domaće prisustvo. CIR navodi da bi prisustvo i potrošnja izvan EEA trebalo smatrati domaćim u tom pogledu.

Operator može odrediti preovlađujuću potrošnju po regulisanim maloprodajnim roming uslugama (govor, SMS, podaci) pojedinačno i prevladavajućim domaćim prisustvom u skladu sa Smernicama i može poslati upozorenje i primeniti naknadnu dopunu za određenu maloprodajnu uslugu u romingu ukoliko je posmatranjem otkriven rizik od zloupotrebe ili nepravilnog korišćenja.

Drugi objektivni pokazatelji se odnose se na dugu neaktivnost date SIM kartice vezano za korišćenje uglavnom, ali ne isključivo, tokom rominga, kao i pretplatu i sekvencijalnu upotrebu više SIM kartica tokom rominga od strane istog kupca.

BEREC podrazumeva „neaktivnost“ kada se SIM kartica ne koristi za govorne pozive, SMS poruke ili prenos podataka. Neaktivnost može nastati tokom perioda od 2-3 meseca ili sekvencijalnih perioda neaktivnosti u domaćoj mreži (nekoliko nedelja) u kombinaciji sa korišćenjem pretežno rominga. BEREC smatra dobrom praksom ako se ovakva upotreba posmatra takođe tokom 4 meseca u skladu sa pravilom koji se primjenjuje na indikatore domaćeg prisustva i potrošnje. Međutim, objektivni indikator „pretplata i sekvencijalno korišćenje više SIM kartica od strane istog kupca tokom roaminga“ ne podleže posebnom posmatranju.

Organizovana preprodaja

Prema CIR-u, operator roaminga može preduzeti neposredne proporcionalne mere u slučaju organizovane preprodaje SIM kartica kako bi se osigurala usklađenost sa svim uslovima osnovnog ugovora. Organizovana preprodaje se javlja kada je jedan broj SIM kartica predmet organizovane preprodaje licima koja ne borave u romingu ili ima stabilne veze u državi članici tog maloprodajnog operatora za neke druge svrhe od periodičnog putovanja. Ove mere mogu biti na veleprodajnom ili maloprodajnom nivou u skladu s kršenjem uslova ugovora koje je dokazao pružalac rominga.

FUP za otvorene pakete prenosa podataka

Pod otvorenim paketom CIR podrazumeva tarifni plan za pružanje jedne ili više mobilnih maloprodajnih usluga, koji ne ograničava obim usluga podataka obuhvaćenih plaćanjem fiksne periodične naknade. Takođe se može odnositi na slučajeve kada je domaća maloprodajna jedinična cena za mobilne podatke niža od regulisane maksimalne veleprodajne cene koja je regulisana prema Uredbi o romingu. To podrazumeva da postoje dve vrste tarifa kod otvorenih paketa:

 • tarifa za neograničene podatke
 • tarifa gde je domaća jedinična cena za podatke niža od regulisane maksimalne cene u veleprodaji.

Prema tumačenju CIR-a, otvoreni paketi su više od drugih tarifnih planova predmet organizovane preprodaje SIM kartica drugim licima, nepravilnog korišćenja ili zloupotrebe. Zbog toga operatori mogu ukinuti ovakve tarifne planova za roming ili pristupiti ograničavanju količine podataka. Ovo bi bila jedna od mera politike FUP-a pored drugih već spomenutih mera za zaštitu od rizika kod zloupotrebe ili nepravilne upotrebe rominga.

Da bi se odredio minimalni obim fer korišćenja usluge prenosa podataka u romingu, koji se može primeniti kod otvorenih paketa, neophodno je prethodno definisati domaću maloprodajnu cenu mobilnih usluga koju treba primeniti u kalkulaciji određivanja otvorenog paketa i minimalni obim fer korišćenja podataka u romingu u okviru određenog otvorenog paketa („roming dodatak za podatke“).

Definicija i određivanje domaće maloprodajne cene otvorenih paketa podataka

Odgovarajuća domaća maloprodajna cena za utvrđivanje da li tarifni plan za mobilne komunikacione usluge sa ograničenim dodatkom, odnosno naknadom za podatke, predstavlja otvoreni paket podataka i/ili za određivanje minimalnog dodatka za roming podatke, je u stvari fiksna periodična naknada koja se plaća za mobilne maloprodajne servise i uključena je u tarifni plan.

U slučaju da domaća maloprodajna cena uključuje i usluge koje nisu mobilne usluge (kao što su fiksni komunikacioni servisi, subvencionisanje mobilnih aparata, cloud-servisi, informativne usluge, itd), CIR propisuje da će se domaća maloprodajna cena paketa za podatke utvrditi uzimajući u obzir cenu koja se primjenjuje za odvojenu prodaju komponenti paketa mobilnih usluga (npr. ponuda samo za SIM), ako je dostupna, ili cenu za prodaju takvih usluga sa istim karakteristikama na samostalnoj osnovi. Na osnovu toga, BEREC smatra da odbijanje pojedinačnih cena za ne-mobilne usluge iz cene ukupnog vezanog paketa ne bi bilo u skladu sa CIR-om. U slučaju da operatori ne nude odvojene komponente mobilnih usluga sa istim karakteristikama kao u paketu, u skladu sa CIR-om rešenje za mobilnu maloprodajnu cenu će se doneti u koordinaciji sa nacionalnom regulatornom agencijom.

Kada korisnici kupe dodatak za dodatne mobilne maloprodajne usluge preko naknada uključenih u njihov paket, takav dodatak će biti podložan posebnom, ali sličnom tretmanu kao paket u svrhu utvrđivanja da li će operator rominga primenjivati ograničenja za potrošnju usluga rominga podataka, u skladu sa CIR-om.

BEREC daje sledeće primere za definisanje otvorenih paketa podataka koji se odnose na ograničene ponude:

 • Domaća maloprodajna cena (bez PDV) za mobilne usluge je 10 evra mesečno sa dozvoljenom količinom podataka od 3 GB mesečno, odnosno 3,33 evra po GB mesečno. Granična veleprodajna cena prenosa podataka u romingu je 7,7 evra po GB. U ovom primeru maloprodajna cena prenosa podataka je niža od veleprodajne cene prenosa podataka u romingu, što znači da se ovakav paket može smatrati otvorenim za prenos podataka.
 • Ukupna domaća maloprodajna cena (bez PDV) za mobilne usluge iznosi 10 evra mesečno sa dodatkom za podatke od 1 GB mesečno. Granična veleprodajna cena prenosa podataka u romingu je 7,7 evra po GB. U ovom primeru maloprodajna cena prenosa podataka je veća od veleprodajne cene podataka za roming, što znači da ovakav paket nije otvoren paket podataka.

Određivanje ograničenja minimalnog obima usluge prenosa podataka u otvorenim paketima

Bez prejudiciranja bilo kog prihvatljivog ograničenja domaćeg obima usluga, u slučaju otvorenog paketa podataka u skladu sa CIR-om, korisnik rominga će biti u mogućnosti da, kada periodično putuje u EU, koristi obim roming usluga po domaćim maloprodajnim cenama ekvivalentno najmanje dvostrukom obimu podataka.

Ovo podrazumeva da za ograničene ponude mogu biti dva različita tipa otvorenih paketa podataka:

 • Otvoreni paketi podataka za koje je minimalni dodatak za roming veći od domaćeg dodatka za podatke: U ovom slučaju korisnik rominga može biti u mogućnosti da koristi roming po domaćoj maloprodajnoj ceni sve do najmanje punog iznosa nadoknade. Kada se prevaziđe domaća nadoknada, domaći mehanizam za dopunu izvan paketa se primjenjuje sve dok se ne dostigne dodatak za roming. Tek nakon prekoračenja dodatka za roming, operatori mogu primeniti dopunu pored domaćeg mehanizma za dopunu izvan paketa. Suma domaće cene plus nadoknada neće biti veća od propisanih maloprodajnih ograničenja rominga prema Uredbi o romingu.
 • Otvoreni paketi podataka za koje je minimalni dodatak za roming manji od domaćeg dodatka za podatke: U ovom scenariju korisnik rominga će moći da potroši obim rominga po domaćoj maloprodajnoj ceni najmanje za dodatak za roming podatke, koji će u ovim slučajevima biti niži od domaće naknade za Nakon prekoračenja dodatka za roming podatke, operatori mogu pored domaćih cena primeniti naknadu sve dok se ne dostigne domaće ograničenje. Nakon prekoračenja domaćeg dodatka i dodatka za roming podatke, operatori mogu primeniti naknadu pored domaće cene van paketa.

BEREC daje nekoliko primera za izračunavanje naknada za roming podatke, uzimajući u obzir veleprodajnu cenu od 7,7 evra po GB (cene ne uključuju PDV):

 • Ponuda mobilne tarife od 90 evra mesečno, uključujući neograničenu potrošnju govora, SMS poruka i količinu podataka: Ovo je tarifa za otvoren paket za podatke, jer uključuje neograničen dodatak za prenos podataka. Operator može primeniti dodatak za roming podatke od najmanje 23,38 GB ((90/7,7)*2) u romingu.
 • Mobilni paket samo za podatke od 10 evra mesečno uključujući količinu podataka od 2 GB: Ovaj paket je otvoren paket samo za podatke jer važi odnos (10/2 <7,7) i korisnik rominga ima mogućnost da u romingu potroši količinu podataka od najmanje 2,60 GB. Pošto je dodatak za roming podatke veći od domaće nadoknade za prenos podataka, korisnik rominga će moći potrošiti količinu rominga po domaćoj maloprodajnoj ceni dok se ne postigne domaća naknada za podatke, a kada se ona prekorači primenjivaće se cena van ponuđenog paketa.
 • Domaći paket mobilnih usluga od 20 evra mesečno za neograničen govor, neograničen SMS i količinu podataka od 7 GB: Ovaj paket je otvoren paket za prenos podataka. Korisnik rominga koji koristi ovu ponudu ima mogućnost da potroši količinu podataka u romingu po domaćoj maloprodajnoj ceni od najmanje 5,19 GB ((20/7,7)*2).
 • Domaća ponuda za mobilne usluge i fiksni pristup Internetu od 40 evra mesečno: Pošto u paketu postoji i ne-mobilna usluga, domaća maloprodajna cena samo za mobilnu telefoniju za neograničen govor, neograničene SMS i podatke do 10 GB, iznosi 25 evra mesečno. Ovaj paket je otvoren za podatke i korisnik u romingu moći će bez ikakvih roming dodataka da potroši količinu podataka od najmanje 6,49 GB ((25/7,7)*2).
 • Mobilni paket koji nudi 1.000 minuta, 1.000 SMS ili 1.000 MB, ili bilo koju drugu kombinaciju do maksimalnog kumulativnog iznosa od 1.000 jedinica za 5 evra mesečno: Ovo je otvoren paket, i korisnik ima mogućnost da konzumira najmanje 1,30 GB u romingu ((5 /7.7)*2). Pretplatnik će u romingu moći da potroši količinu podataka po domaćoj maloprodajnoj ceni najmanje do ukupnog iznosa dodatka za roming, a nakon prekoračenja primenjivaće se mehanizam po ceni van paketa.

Kad god korisnik počne da koristi roming usluge u toku obračunskog perioda, pri čemu je već koristio deo raspoloživog domaćeg obima, domaća ograničenja obima usluge primenjuju se bez obzira na granicu fer korišćenja rominga. Nakon potrošenog domaćeg ograničenja količine podataka, preostale dozvoljene vrednosti za korišćenje podataka u romingu, operator rominga mora primeniti iste uslove kao da su takve usluge potrošene na domaćem tržištu. Doplata za roming se može primeniti samo ako potrošnja roming podataka premašuje granicu fer korišćenja rominga. Roming regulacijom definisan je maksimalni iznos takve nadoknade. Pored toga, operatori rominga mogu primeniti ograničenje korišćenja usluga u romingu po principu RLAH tarifa kako bi se sprečila zloupotreba ili nepravilna upotreba usluga rominga od strane roming korisnika po pravilma FUP-a (napr, u slučaju kada se ustanovi da se ne radi o povremenom putovanju).

Pripejd tarife

Prema CIR-u, pripejd tarifni plan podrazumeva tarifni plan prema kome se pružaju maloprodajne mobilne usluge uz odbitak kredita koji je korisnik stavio na raspolaganje operatoru za korišćenje usluga na jediničnoj  bazi, pre potrošnje, a od koje se korisnik može povući bez kazne zbog potrošenog ili isteka kredita.

U skladu sa CIR-om, operatori rominga mogu ograničiti potrošnju maloprodajnih usluga za prenos podataka po domaćoj maloprodajnoj pripejd ceni kao alternativu zahteva za dokaz o regularnom boravku ili drugim stabilnim vezama u zemlji članici EU. To znači da prilikom primene ovog ograničenja obima usluge, FUP koji se bazira na normalnom boravku i stabilnim vezama u roming zemlji se ne primenjuje. Ovo ograničenje potrošnje podataka u okviru EEA mora se izračunati u momentu kada korisnik pripejd tarifnog plana započinje roming, tj. prelazi granicu iz države članice matične mreže.

Ograničenje potrošnje maloprodajnih usluga za prenos podatka u okviru EU uključuje obim dobijen prema sledećem obračunu: ukupan iznos preostalog pripejd kredita (bez PDV) podeljen sa propisanom granicom za veleprodajni prenos podataka.

Kada korisnik počne da koristi usluge prenosa podataka u drugoj zemlji EEA, ostatak kredita treba da se koristi za obračun. Ukoliko korisnik povećava kredit, operator mora ponovo izračunati količinu podataka za fer korišćenje količine podataka. BEREC smatra da korisnik treba da bude lično obavešten o novom izračunavanju obračuna i cenama nadoknade za roming podatke.

U smernicama su dati neki primeri za pripejd ponude i povezane granične količine podataka u romingu:

 1. Pripejd korisnik ima preostali kredit od 25 evra (bez PDV) kada počinje da koristi prenos podataka u državi Pripejd tarifa korisnika uključuje cenu za podatke od 10 evrocenti (bez PDV) po MB. Sa preostalim raspoloživim kreditom, korisnik bi mogao potrošiti do 0,25 GB podataka na domaćem tržištu. Pod pretpostavkom da je granična cena u veleprodaji 7,7 evra po GB (i preostalih 25 evra kredita), obim podata u romingu za ovog korisnika bio bi 3,25 GB. Pošto je ograničenje količine podataka u romingu veće od domaćeg obima podataka koji potrošač može kupiti s preostalim kreditom, korisnik može potrošiti količinu roming podataka samo dok se kredit ne istroši. Ovaj proračun važi ako korisnik koristi samo prenos podataka. Međutim, kada korisnik koristi i druge usluge mobilne telefonije u romingu ili na domaćem nivou, oni bi se zadužili iz preostalog kredita po domaćim maloprodajnim cenama. Time će se smanjiti raspoloživi kredit za dalju potrošnju mobilnih usluga (podataka, SMS i govornih poziva), kako u romingu tako i na domaćem tržištu. U ovom slučaju operatori ne mogu primeniti ograničenje za fer korišćenje rominga, jer je naknada za roming izračunata prema formuli CIR-a veća od domaćeg obima podataka. Operator tada ne mora da izdaje informacije o dodatnoj naknadi za roming u personalizovanim informacijama o cenama.
 2. Pripejd korisnik ima preostali kredit od 50 evra (bez PDV) kada započne roming u EEA. Cena jedinice za podatke je 0,5 evrocenti po MB (bez PDV). U ovom primeru, korisnik bi mogao potrošiti do 10 GB podataka u zemlji. Pretpostavljajući da je granica veleprodajne cene 7,7 evra po GB (i preostalih 50 evra kredita), operator rominga može ograničiti količinu podataka u romingu po domaćoj ceni bez dodatnih naknada za ovog kupca na 6.49 GB. Treba napomenuti da ovaj primer smatra da korisnik troši samo uslugu prenosa podataka. Ako korisnik troši roming i za SMS, to će uticati na raspoloživi kredit za roming podatke.

Da bi se izbegla sumnja u izvršene obračune, otvoreni paketi i pripejd tarife mogu se proveriti korišćenjem kontrolnih mehanizama CIR-a, koji su utvrđeni ovim Smernicama politike.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*