Nove cene terminacije poziva

srbija

Nove cene terminacije poziva Srbija: Nove cene terminacije poziva u mobilnim mrežama u veleprodaji

Republička agencija za elektronske komunikacije  i poštanske usluge – RATEL je donela rešenje po kojem će cena terminacije poziva u mobilnim mrežama sva tri srpska operatora (Telekom, Telenor i VIP mobile) iznositi 2,75 dinara po minutu (od maja do kraja 2016. godine), a nakon 1. januara 2017. godine ta cena će iznositi 2,07 dinara po minutu sve bez PDV-a.

Ex ante tržište

Veleprodajno tržište terminacije poziva u mobilnim mrežama je jedno od tržišta podložnih prethodnoj regulaciji (ex ante tržišta), što znači da na njemu ne postoji dovoljan stepen konkurencije, pa je neophodno da budu određeni operatori sa značajnom tržišnom snagom – ZTS i da im se odrede regulatorne obaveze.

Terminacija poziva u mobilnim mrežama

RATEL je ovo tržište proglasio tržištem na kojem ne postoji delotvorna konkurencija u analizi koju je u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama (ZEK) sproveo u periodu od avgusta do novembra 2011. godine. Nakon sprovedene analize, RATEL je doneo Rešenje o određivanju operatora sa ZTS na ovom tržištu, i to Telekom, Telenor i VIP mobile. Tom prilikom su određene 4 regulatorne obaveze, i to obaveza: objavljivanja određenih podataka u formi standardne ponude, nediskriminatornog postupanja, omogućavanja pristupa i korišćenja elemenata mreže i pripadajućih sredstava i kontrole cena. Nakon nešto više od 4 godine, između jula i oktobra 2015. godine RATEL je sproveo novu analizu tržišta i utvrdio da nema pomaka u razvoju delotvorne konkurencije u terminaciji poziva. Nakon toga je u decembru 2015. godine doneo novo rešenje sa identičnim obavezama za operatore. Na kraju je na osnovu tog rešenja u februaru 2016. godine samo precizirao cenu terminacije u kontekstu obaveze kontrole cena.

Šta kaže Zakon?

Član 60. Zakona o elektronskim komunikacijama propisuje da RATEL najmanje jednom u tri godine vrši analizu relevantnih tržišta uz primenu odgovarajućih preporuka Evropske unije. Ako utvrdi nepostojanje delotvorne konkurencije na relevantnom tržištu RATEL rešenjem određuje operatora koji na tom tržištu ima značajnu tržišnu snagu i određuje mu najmanje jednu regulatornu obavezu (član 62. ZEK).

Koji je cilj?

Osnovna ideja prethodne regulacije je da se omogući delotvorna konkurencija na određenom tržištu – u ovom slučaju tržištu terminacije poziva. U tom smislu, regulatorne obaveze bi trebalo da budu privremene i nikako same sebi svrha. Vidljivo je da je RATEL prekoračio rokove koji su propisani zakonom, a postavlja se i pitanje koliko je zaista tržište terminacije ono za koje je neophodna ex ante regulacija, u situaciji postojanja brojnih alternativa mobilnoj telefoniji poput OTT servisa (Viber, Unifon isl.) i sve veće konvergencije usluga. Zbog toga je neophodno da se uzmu u obzir tržišna kretanja i razvoj tehnologije, što pre svega znači da analize tržišta treba da se sprovode u kraćim vremenskim periodima da se prethodna regulacija ne bi izrodila u neprimereno mešanje regulatornog tela u slobodu obavljanja privredne delatnosti.

Kako smanjenje cene utiče na korisnike?

Rešenje RATEL-a se odnosi na cenu terminacije u veleprodaji, tako da je bitna za međusobne odnose operatora i nema direktne implikacije na cene u maloprodaji.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*