Nove olakšice za uvoz RiTT opreme u Srbiji

Po prvi put od 2012. godine određena RiTT oprema će se uvoziti i cariniti bez ijednog papira

srbija

RiTT oprema

Foto: chuttersnap

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (MTTT) objavilo je da za uvoz određene RiTT opreme (radio i telekomunikaciona terminalna oprema) više nije neophodno pribavljati Potvrdu o usaglašenosti. Prema navodima Ministarstva oko 35% RiTT opreme je u proteklih godinu dana oslobođeno od ove obaveze, i to brisanjem samo jedne tarifne oznake 8517 62 00 99 iz Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit, propisano pribavljanje određenih isprava.

Tarifna oznaka 8517 62 00 99 se odnosila na „ostale mašine za prijem, konverziju i prenos ili regeneraciju glasa, slike ili drugih podataka, uključujući komutacione i usmerivačke aparate“.

RiTT oprema

Izbrisana tarifna oznaka za uvoz RiTT opreme  Izvor: telekomunikacije.net

Radio oprema je proizvod ili njegova odgovarajuća komponenta koja omogućava komunikaciju emitovanjem i/ili prijemom radio talasa, uz upotrebu radio-frekvencijskog spektra namenjenog zemaljskim ili svemirskim radio komunikacijama. Telekomunikaciona terminalna oprema je proizvod, odnosno njegova komponenta, koja se, u celini ili delimično, koristi za pružanje elektronskih komunikacionih usluga, a priključuje se direktno ili indirektno, bilo kojim putem, na interfejse javnih elektronskih komunikacionih mreža. Zajedno se nazivaju RiTT oprema.

Brisanje tarifne oznake 8517 62 00 99 znači da uvoznici videokonferencijskih setova, antena i antenskih reflektora, određenih štampača, mašina za fotokopiranje, aparata za reprodukciju i snimanje zvuka, određenih vrsta monitora i sl, nisu u obavezi pribavljanja potvrde o usaglašenosti koje izdaju imenovana tela  prilikom uvoza i carinjenja.

Međutim, oslobođenje ne važi za stavljanje na tržište i/ili upotrebu, i u ove svrhe je neophodno pribaviti Potvrdu o usglašenosti o RiTT opremi i druge potvrde (Potvrda na osnovu Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti – EMC Potvrda i Potvrdu na osnovu Pravilnika o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona – LVD potvrda). Ministarstvo , naime navodi da pomenuta RiTT oprema i dalje ostaje predmet kontrole organa tržišnog nadzora, po ulasku na tržište, odnosno pri upotrebi u Republici Srbiji.

Regulatorni okvir za uvoz RiTT opreme

Uvoz RiTT opreme u Srbiji je difinisan kroz više propisa. Međutim ukoliko želite da se informišete da li i koji papir odnosno potvrda vam je neophodna prilikom uvoza određenog tipa RiTT opreme u Srbiji, najbolje je konsultovati stranu 49 (Prilog 6) Odluke Vlade Republike Srbije o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit, propisano pribavljanje određenih isprava.

U prvoj koloni Priloga 6 ove odluke naznačene su tarifne oznake koje su definisane Zakonom o carinskoj tarifi, dok druga kolona opisno označava vrstu opreme koja se uvozi. Ako u opisnom delu Priloga 6 možete da prepoznate opremu koju ste planirali da uvezete neophodno je pribaviti Potvrdu o usaglašenosti za RITT opremu od tzv, imenovanog tela.

Imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti su Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) i AD Kvalitet iz Niša koja su ovlašćena da izdaju isprave o usaglašenosti RiTT opreme, i to: Potvrdu o usaglašenost i Izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti.

Potvrda usaglašenosti i izvod iz evidencije potvrdama o usaglašenosti RiTT opreme

Potvrda usaglašenosti RiTT opreme je dokument koji ukazuje da RiTT oprema ispunjava sve bitne zahteve i uslove za stavljanje na tržište i/ili upotrebu u Srbiji, u skladu sa Pravilnikom o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi.

Proizvođač, njegov zastupnik ili uvoznik ako proizvođač ili njegov zastupnik nije registrovan na teritoriji Republike Srbije, pre stavljanja na tržište RiTT opreme, dostavlja imenovanom telu za ocenjivanje usaglašenosti (RATEL ili Kvalitet iz Niša), Deklaracije o usaglašenosti (Declaration of Conformity – DoC) te opreme sa pripadajućom tehničkom dokumentacijom radi potvrđivanja usaglašenosti RiTT opreme sa zahtevima Pravilnika o RiTT opremi.

Potvrda o usaglašenosti RiTT - primer

Primer potvrde o usaglašenosti RiTT izvor: telekomunikacije.net

Potvrda o usaglašenosti važi 3 godine od dana izdavanja.

Imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti RiTT opreme imaju obavezu da vode javno dostupnu evidenciju o svim izdatim Potvrdama o usaglašenosti (javna baza RATEL-a i javna baza AD Kvalitet iz Niša). Za RiTT opremu za koju je već izdata Potvrda o usaglašenosti nije neophodno pokretati ponovnu proceduru, već je dovoljno proveriti u javno dostupnom registru da li je takva potvrda već izdata i objavljena, onda zahtevati tzv. Izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti, po skraćenoj i jeftinijoj proceduri.

Izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti važi koliko i Potvrda usaglašenosti na osnovu koje je Izvod izdat.

Nakon dobijanja Potvrde o usaglašenosti RiTT opreme proizvođač, njegov zastupnik ili uvoznik ako proizvođač ili njegov zastupnik nije registrovan na teritoriji Republike Srbije u obavezi je da svaki proizvod koji se stavi na tržište Srbije označi srpskim znakom usaglašenosti.

Sam srpski znak usaglašenosti sastoji se od tri velika slova A povezanih u obliku jednakostraničnog trougla (3A):

srpski znak usaglašenosti

Srpski znak usaglašenosti Izvor: telekomunikacije.net

Pravilnikom o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi definisana je takođe i RiTT oprema za koju nije potrebno pribavljanje Potvrde usaglašenosti prilikom uvoza ili stavljanja na tržište, a to je:

  1. RiTT oprema koju koriste radioamateri
  2. RiTT oprema koja je namenjena za pomorske i vazduhoplovne radio-stanice,
  3. Radio i televizijski prijemnici  namenjeni za prijem radio i televizijskih programa (radio i TV aparati),
  4. RiTT oprema namenjena isključivo za državne organe bezbednosti

Za ovu opremi, ili opremu za koji postoji nedoumica da li treba pribavljati Potvrdu o usaglašenosti, uvoznici ili proizvođači/distributeri bi trebalo da se obrate MTTT, koje je nadležno da im izdaje Mišljenja o potrebi dobijanja Potvrde o usaglašenosti.

Procedura i neophodna dokumentacija detaljno je opisana na sledećem linku Minstarstva.

Uputstvo za mišljenje RiTT

Procedura i dokumenti neophodni za izdavanje Mišljenja Izvor: MTTT

Regulacija u Srbiji i u EU

U EU je 13. juna ove godine počela potpuna primena Direktive o radio opremi 2014/53/EU (RED Direktiva). RED Direktiva stavila je van snage prethodnu Direktivu o Radiokomunikacionoj i telekomunikacionoj terminalnoj opremi 1999/5/EC. Po novoj regulativi telekomunikaciona terminalna oprema više nije predmet regulacije u Evropskoj uniji, tačnije  za tu opremu više nije neophodno pribavljanje ispitivanja za standarde iz oblasti radio opreme u Deklaraciji usaglašenosti (DoC). Znak usaglašenosti proizvoda u Evropskoj uniji sa regulativom i standardima je poznati CE znak.

Srbija je potpuno usaglašena sa Direktivom iz 1999 uz specifičnosti kao što su srpski standardi i srpski znak usaglašenosti. Za očekivati je da će usvajanjem novog Zakona o elektronskim komunikacijama i novih podzakonskih akata u procesu implementacije tog zakona dovesti do usklađivanja sa RED Direktivom.

Preporuka RATEL o RiTT

Preporuka je da inostrani proizvođači odnosno njihovi zastupnici u Republici Srbiji, odnosno uvoznici RiTT opreme, za RiTT opremu koju nameravaju da uvezu, blagovremeno, pre nameravanog uvoza, imenovanom telu za ocenjivanje usaglašenosti podnesu zahtev za izdavanje Potvrde o usaglašenosti (sa propisanom dokumentacijom).Na ovaj način bi se omogućilo pravovremeno izdavanje Potvrde o usaglašenostii time izbeglo nepotrebno zadržavanje robe na carini, čime bi bili eliminisani dodatni troškovi u carinskom postupku (troškovi uskladištenja, ležarine i sl.).

Zaključak

Imajući u vidu obaveze Republike Srbije preuzete Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju prebacivanje kontrole RiTT opreme u budući i samo radio-opreme, sa carine na tržište, tačnije postepeno ukidanje tarifnih oznaka u Prilogu 6 su u potpunosti u skladu sa preuzetim obavezama po ovom sporazumu. Za očekivati je da se u narednim godinama znatno umanji spisak opreme za koju je prilikom uvoza neophodno pribaviti Potvrdu usaglašenosti za RiTT opremu, kao što je učinilo i Ministarstvo privrede za EMC i LVD Potvrde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena.


*